زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان

در باره تفاوت کلام انسانی و کلام الهی  سن آگوستین برگردان: زینب رضوان طلب

با ارجاع به ارسطو و با توجه به مفهوم «کلام درونی»، آن گونه که سن آگوستین (Saint Augustin) از آن سخن به میان آورده است، سن توماس در این مقاله، تحلیل کاملی از روابط شعور، اندیشه و گفتار ارائه می دهد. اندیشه در اینجا به عنوان کلام درونی نشاًت گرفته از شعور تعریف می­شود و از گفتار صورت پذیرفته، یعنی آنچه بر زبان جاری می­شود، متمایز می­باشد.

در باره تفاوت کلام انسانی و کلام الهی[1]

با ارجاع به ارسطو و با توجه به مفهوم «کلام درونی»، آن گونه که سن آگوستین (Saint Augustin) از آن سخن به میان آورده است، سن توماس در این مقاله، تحلیل کاملی از روابط شعور، اندیشه و گفتار ارائه می دهد. اندیشه در اینجا به عنوان کلام درونی نشاًت گرفته از شعور تعریف می شود و از گفتار صورت پذیرفته، یعنی آنچه بر زبان جاری می شود، متمایز می باشد. این برداشت از فهم کلام درونی، یعنی «اندیشه ژرف و کامل درباره حقیقت»، به نوبۀ خود این امکان را فراهم می آورد که اندیشۀ انسانی را در تمایز با کلام الهی تعریف کنیم، چرا که کلام انسانی قبل از آنکه به فعلیت برسد بالقوه است، در حالی که کلام در نزد خداوند همواره و بی درنگ بالفعل است. لازمۀ کمال الهی آن است که شعور، اندیشه و گفتار همگی یکی باشند و به عبارت دیگر، مقارن و هم گستر باشند. «خداوند یک بار سخن می گوید». در این جا باید به اهمیتِ خداشناسانه تفاوت بین ذات الهی وذات انسانی توجه کنیم : در نزد انسان فعالیتِ اندیشه و بیان این اندیشه از طریق زبان در متنی آکنده از تضاد صورت می پذیرد، اما نزد خداوند همه چیز تحت الشعاع کمال الهی قرار دارد و کلام ذاتاً لازمۀ الوهیت است. کلام الهی و کلام انسانی صوری هستند که به ما امکان می دهند تا فاصلـۀ بین اندیشه و گفتار را درنزد انسان، و انطباق کامل آن دو را در نزد خداوند بسنجیم.

به منظور درک عبارت «کلام»، می بایست بدانیم که از نظر فلاسفه، صدا نشان تمایلات دیگری است. با این وجود، در متن مقدس نام نشانها غالباً به مدلولات داده شده است و بالعکس، مثلاً زمانی که می گوید: « سنگ بنای [ کلیسا] مسیح بود.» اندیشۀ روان، که صدا از راه گفتار بدان نمود بیرونی می بخشد، کلام نامیده می شود. در حال حاضر، دانستن این که واژه «کلام» بهتر است برای اشاره به واقعیت بیرونی، یعنی گفتار، به کار رود یا برای اشاره به اندیشۀ درونی، چندان مهم نیست. در هر صورت، واضح است که آنچه به صورت درونی در روان بیان می شود پیش از گفتار، که بر زبان جاری می شود، وجود دارد و به منزلۀ علت بنیادین آن می باشد.

لازم است میان سه مقوله در شعور تمایز قائل شویم: اول قدرت شعور، سپس تصویر شیئ دریافت شده که قالب شیئ است و همچون رنگ ها در مردمک چشم که در شعور تجلی پیدا می کند، و بالاخره هوش که به منزلۀ کارکرد شعور است. اما هیچ یک از این ها به واسطۀ گفتار، که از راه صدا نمود بیرونی پیدا می کند، بیان نمی شوند. مثلاً واژه سنگ بر جوهرۀ شعور دلالت نمی کند، زیرا کسی که حرف می زند به هیچ وجه چنین قصدی ندارد. این واژه به هیچ رو نه بر تصویری که شعور از آن شیئ برای خود ساخته است ونه بر کارکرد شعور دلالت دارد، چرا که کارکرد شعور فعالیتِ ویژۀ کسی که درک می کند نیست، بلکه حالتی از روان اوست. کلامی که از درون درک می شود رفتاری است درونی و گذرا و گفتار بیرونی نشان آن است؛ کلام از کسی منبعث می شود که به اندیشۀ درونی خود از راه گفتار نمود بیرونی می-بخشد.

پس ما دریافتی را که شعور برای خود در ذهن می سازد «کلام درونی» می نامیم. این کارکرد شعور درطی فرآوردن دو چیز و در دو مرحله به فرجام می رسد؛ مرحله ای درک اشیاءِ مرئی که به شعور امکان تبیین اشیاء را می دهد، و مرحله که ترکیب و تجزیه است و امکان تولید واژگان را فراهم می آورد. و نتیجه آن که هوش دریافتی را که توسط کارکرد شعورساخته شده است از طریق «کلام بیرونی» بیان می کند. ارسطو نیز در فصل چهارم کتاب متافیزیک خود این گونه می نویسد:« تبیین دلالت بر معنی یک اسم می کند.» ایده ای که بدین ترتیب در ذهن تنظیم و بیان شده «کلام درونی» نامیده می شود. به همین دلیل است که این کلام درونی را با شعور مقایسه کرده اند نه با شکلی که شعور، به واسطۀ آن، دریافت را از آن خود می کند. در واقع، چون شعور در کلامی که بدین صورت ساخته و بیان شده است ماهیت شیئ مورد نظر را می بیند، آن را در مقایسه با همین کلام، که در آن دریافت تصور شده است، قرار داده اند. بنا براین ما می توانیم با توجه به فرآورده های این دو مرحله، کلام را به عنوان چیزی که هم از شعور ناشی می شود و هم در شعور جای دارد در نظر بگیریم و نتیجه بگیریم که کلام دلیل و تصویر شیئ دریافت شده است. پس همان گونه که این شیئ تصویر می یابد و درک می شود، کلام دلیل و تصویر شعوری است که از آن ناشی می شود. اما اگر شعور و شیئ دریافت شده با یکدیگر تطابق نداشته باشند، کلام دیگر دلیل آن چه که درک می کند نیست بلکه دلیل شیئی است که درک می شود، به همان گونه که تصوری که ما از یک سنگ داریم تنها تصویر یک سنگ است. اما زمانی که شعور خود را درک می کند، این کلام دلیل و تصویر شعور است. در هم راستاست که سن آگوستین در روان شباهتی با تثلیث می یابد، بدین معنی که روح ا لقدس خود را درک می کند اما نه چونان شیئ بیگانه.

پس روشن است که موجودِ دارای فهم مجبور است برای هر آنچه که قابل فهم است کلامی بسازد. این عملِ که ساختن کلام نامیده می شود، دلیل کارکرد شعور است. طبیعت ذی شعور طبیعت انسان است و طبیعت فرشتگان و طبیعت الهی. در نتیجه یک نوع کلام انسانی وجود دارد، و در این باره داوودِ پیامبر در فصل سیزدهم کتاب خود چنین می گوید: « مرتد در قلب خویش گفته است که هیچ خدایی وجود ندارد.» یک نوع کلام فرشتگان نیز وجود دارد، و دلیل آن که زکریای پیامبر در فصل اول کتاب خود از گزارۀ « فرشته می گوید» استفاده می کند. همچنین یک نوع کلام الهی وجود دارد، و می دانیم که در فصل اول کتاب «تکوین» عبارتِ «خداوند می گوید» بکار رفته است. و سن ژان در این باره می گوید: « کلام از همان آغاز وجود داشت.» اما قطعاً سن ژان چنین چیزی را در مورد کلام انسانی و یا کلام فرشتگان نمی گوید، چرا که این دو تولید شده اند و بر کسی که آن را ادا می کند تقدم ندارند. اما کلامی که سن ژان[2] از آن می گوید ساخته نشده است، بلکه خود سازندۀ همه چیز بوده است؛ پس منظور کلام الهی است.

 به این نکته توجه کنیم که کلام خداوند، یعنی همان کلامی که مورد نظر سن ژان است، از سه جهت با کلام ما متفاوت است:

- نخستین تفاوت از نظر سن آگوستین،[3] آن است که کلام ما کمتر از مقداری که مستعدِ آن است پرورش می یابد. مثال آن که زمانی که من می خواهم علت وجودی یک سنگ را درک کنم، می بایست روش استدلال را به کار ببندم تا به کلام برسم. وضعیت برای تمام اشیاء قابل درک برای ما انسان ها به همین منوال است، مگر برای اصول اولیه که به گونه ای غریزی نسبت به آنها شناخت داریم و پیشاپیش، بدون آن که نیازی به استدلال باشد، آنها را درک کرده و شناخته ایم. پس زمانی که شعور استدلال می کند، در واقع دلایل خود را از این جا و آن جا فراهم می آورد و تنها زمانی اقدام به نتیجه گیری می نماید که دلیل دریافت کاملش را فهمیده باشد. علت آن هم این است که در روان ما اندیشه ای وجود دارد که مُبیّن موضوع پژوهش های ماست و کلامی نیز وجود دارد که قبلاً با مشاهدۀ واقعیت شکل گرفته است. چنین است که تأمل کامل در باره حقیقت کلام نامیده می شود. پس کلام ما قبل از آنکه به فعلیت برسد، در حالت بالقوه به سر می برد. اما کلام الهی همواره بالفعل است، بدین جهت واژۀ «اندیشه»، به مفهوم حقیقی آن، به کلام خدا تعلق نمی گیرد. سن آگوستین در سومین فصل از رسالۀ تثلیث خویش این گونه می نویسد: « ما از کلام خدا سخن می گوییم اما نه به عنوان معلول اندیشه-اش. مبادا که آن را همچون چیزی گذرا در نزد خداوند در نظر گرفته باشیم.» بنا بر این سخن سن آنسلم[4] که می گوید :« سخن گفتن خدا چیزی نیست مگر دیدن از طریق اندیشه»، نادرست است.

- دومین تفاوت کلام ما با کلام خداوند این است که کلام ما ناقص است، در حالیکه کلام خدا کامل است. ما نمی توانیم تنها با یک واژه تمام آنچه را که در ذهنمان وجود دارد بیان کنیم. به همین دلیل لازم است که از چندین کلام ناقص استفاده کنیم که هر کدام مُبیّن بخشی از دانش ما هستند. اما این حالت در نزد خداوند وجود ندارد، چرا که خداوند درک کاملی از خود و نیز از جوهرۀ همه چیز دارد. کلام واحد الهی همه چیز را هم زمان بیان می کند، یعنی هر آنچه را که درخدای وجود دارد و نیز تمام آن چه را که در مخلوقات وجود دارد. در غیر این صورت این کلام ناقص خواهد بود. سن آگوستین در این باره چنین می گوید:« اگر گفتار کسی که آن را بر زبان جاری می کند، تمام اندیشه اش را بیان نکند، آن گفتار ناقص خواهد بود.» اما قطعاً کلام خدا کامل است، پس تنها یک کلام الهی وجود دارد و بنا به گفته یعقوب : « خدا یک بار سخن می گوید.»

- سومین تفاوت آن است که کلام ما از جنس خودمان نیست، کلام الهی از جنس خداست و در ذات الهی دوام می یابد. زیرا احتجاج هوشمندانه ای که ذهن ما از یک چیز می سازد، تنها می تواند در یک روان ذی شعور وجود داشته باشد، در حالی که شعور روان دارای ماهیتی متفاوت از ذات روان می باشد، و به خودی خود کارکرد ویژۀ آن نیست. بنا بر این، جنس کلامی که ذهن ما می سازد از جنس جوهرۀ روان نیست، بلکه نسبت به آن عَرَض است. اما در نزد خداوند، بودن و ادراک یکی است، به همین خاطر کلامی که از شعور الهی نشئت می گیرد عَرَض نیست، بلکه به ذات او وابسته است. بنابراین لازم است کلام الهی نیز یک «هستی متعالی» باشد، زیرا هر آنچه در ذات خداست، خداست. پاپ داماس[5] در این باره چنین می گوید: « کلام خدا یک هستی ویژه دارد، این کلام یک هستی متعالی عینی است، در حالیکه کلام های ما تنها خصیصه هایی از روانمان هستند.»

از این مقدمات نتیجه می گیریم که در حقیقت واژۀ «کلام» نزد خدا به معنای فردیتی است که چیزی جز بیان کارکرد شعور نیست. روشن است که در نزد خدا کلام تصویر منبعث شده اوست و با وی جاودانگی خواهد داشت، چرا که این کلام کمتر از مقداری که مستعدِ آن بوده ساخته و پرداخته نشده و همواره در حالت بالفعل به سر می برد.

 

[1] Saint-Thomas (1986), « Sur la différence du verbe humain et du verbe divin », in Les philosophes et le langage, Sedes, Paris, pp. 101-106.

[2] Saint Jean

[3] Saint Agustin

[4] Saint Anselme

[5] Damase

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
شنبه 26 بهمن 1398 09:15 ب.ظ
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building users, due to it's nice articles
چهارشنبه 23 بهمن 1398 01:54 ب.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I am hoping you write once more soon!
چهارشنبه 23 بهمن 1398 01:54 ب.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I am hoping you write once more soon!
چهارشنبه 23 بهمن 1398 01:54 ب.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I am hoping you write once more soon!
یکشنبه 20 بهمن 1398 06:06 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.
یکشنبه 20 بهمن 1398 06:06 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.
سه شنبه 15 بهمن 1398 06:37 ب.ظ
This is a topic that is near to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?
دوشنبه 14 بهمن 1398 08:52 ب.ظ
An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this topic, it may not be a taboo matter but typically people don’t talk about these topics. To the next! Best wishes!!
جمعه 11 بهمن 1398 09:18 ق.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
چهارشنبه 9 بهمن 1398 03:17 ب.ظ
It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.
چهارشنبه 2 بهمن 1398 04:17 ب.ظ
I simply want to tell you that I am all new to blogging and site-building and really savored this page. Probably I’m likely to bookmark your website . You definitely come with good stories. Kudos for sharing with us your website.
یکشنبه 29 دی 1398 07:21 ب.ظ
I couldn’t resist commenting. Very well written!
دوشنبه 23 دی 1398 05:24 ب.ظ
Awesome! This might be by far the most useful thing on the matter I have ever come across. Many thanks for your effort.
یکشنبه 15 دی 1398 06:16 ب.ظ
Very nice and informative post.
چهارشنبه 11 دی 1398 11:09 ق.ظ
This is a topic that’s near to my heart… Cheers! Where are your contact details though?
دوشنبه 2 دی 1398 06:43 ب.ظ
Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!
دوشنبه 18 آذر 1398 08:19 ب.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>download ringtone in mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>m i ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>download ringtone mp3В free</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://ariaamarketing.ir/post/765/">k g f ringtone download mp3</a>
<a href="http://ariaamarketing.ir/post/5233/">oneplus 6 ringtone download mp3</a>
7b80b2f
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic